Blog

Zakon o imigraciji za Nemačku: izmene zapošljavanja i priznavanja diplome od marta 2024

Zakon o imigraciji za Nemačku: izmene zapošljavanja i priznavanja diplome od marta 2024

Novi Zakon o imigraciji olakšaće kvalifikovanim radnicima (sa odgovarajućom stručnom spremom) i ljudima sa iskustvom u određenoj profesiji da emigriraju u Nemačku. Evo zakona koji će se primenjivati od marta 2024.

Prebivalište za priznavanje strane stručne kvalifikacije/diplome

Ubuduće, svako ko dođe u Nemačku imaće više mogućnosti da dobije priznanje diplome učešćem u kvalifikacionoj meri (period adaptacije ili pripremni kurs sa naknadnom proverom znanja).
Dok je boravišna dozvola (Odeljak 16 d (1) AufenthG) ranije bila ograničena na najviše 18 meseci za ovu svrhu, viza će se sada izdavati na 24 meseca kada se prvi put izda. Moguće je produženje za dodatnih 12 meseci do maksimalnog perioda boravka od tri godine. Ovo daje kvalifikovanim radnicima i njihovim poslodavcima veću fleksibilnost u pogledu vremena.
Takođe, dobra stvar: onima koji imaju volje i vremena da rade drugi posao sa strane biće dozvoljeno da rade dodatnih 20 sati nedeljno umesto prethodnih 10 sati.

Zapošljavanje kvalifikovanih i nekvalifikovanih radnika

Pristup nemačkom tržištu rada za medicinske sestre/tehničara iz trećih zemalja

Novost je da se mogu zaposliti sve osobe iz trećih zemalja koje imaju obuku za medicinske sestre/tehničare ispod trogodišnje regulisane specijalističke obuke u sektoru zdravstva i nege. Preduslov je da ova lica mogu da pruže dokaz o stranoj kvalifikaciji medicinske sestre/tehničara koja je priznata u Nemačkoj. Referenca je stoga i nemačko referentno zanimanje pomoćnika za negu. Ovde treba napomenuti da su obuka i stručne kvalifikacije različito organizovane od pokrajine do pokrajine. Kada je u pitanju priznavanje kvalifikacije kao asistent za negu u odnosu na nemačke vlasti, to u velikoj meri zavisi od toga gde želite da radite ili ćete raditi.

Posebna regulativa za osobe sa profesionalnim iskustvom

U budućnosti, uslov za radnu vizu će se primenjivati na sve neregulisane profesije (ovo su skoro sve stručne profesije, ne uključujući mnoge medicinske i terapeutske profesije) u svim sektorima:

  • Potrebna priznata stručna ili univerzitetska diploma u svojoj zemlji.
  • Ako je u pitanju stručna kvalifikacija, potreban je period obuke od najmanje dve godine.
  • Takođe je potrebno najmanje dve godine iskustva u željenoj profesiji. Formalno priznavanje diplome u Nemačkoj nije potrebno.

Pristup tržištu rada je takođe olakšan IT stručnjacima

Potrebno relevantno radno iskustvo biće smanjeno na dve godine (prethodno tri godine). Stručna ili univerzitetska diploma još uvek nije potrebna. Za samu vizu više ne treba dokazivati poznavanje jezika. Poslodavac odlučuje koliko je nemačkog jezika potrebno i da li je engleski dovoljan za posao.

Dozvola za naseljavanje kvalifikovanih radnika iz inostranstva

Strani kvalifikovani radnici koji imaju boravišnu dozvolu u skladu sa § 18a, § 18b, § 18d ili § 18g AufenthG i nisu završili program domaćeg stručnog osposobljavanja ili kursa studija u Nemačkoj dobiće dozvolu za nastanjenje u Nemačkoj nakon samo tri godine (prethodno četiri godine). Osim toga, nosioci plave karte EU će još brže dobiti dozvolu za naseljavanje: nakon 27 meseci u radnom odnosu sa plavom kartom EU, može im se odobriti dozvola za naseljavanje, a ako imaju dovoljno znanja nemačkog (nivo B1 CEFR) , čak je 21 mesec.

Lakše spajanje porodice za kvalifikovane radnike

Ako se supružnici ili maloletna deca presele u Nemačku da se pridruže određenim kvalifikovanim radnicima, ubuduće neće biti potreban dokaz o dovoljnom životnom prostoru. Pored toga, takvi kvalifikovani radnici mogu da dovedu i svoje roditelje i – ako supružnik takođe ima stalni boravak u Nemačkoj – supružnikove roditelje da im se pridruže ako dobiju boravišnu dozvolu prvi put 1. marta 2024. godine ili nakon toga.

Traženje posla nakon obuke u zdravstvenom sektoru

Pomoćnici za negu iz trećih zemalja koji su završili obuku u Nemačkoj će ubuduće moći da podnesu zahtev za boravišnu dozvolu da traže posao nakon završene obuke. Boravišna dozvola se izdaje do dvanaest meseci i može se produžiti na još šest meseci. Da biste to uradili, morate dokazati da ste u stanju da se izdržavate.

Zapošljavanje pripravnika (doškolovavanje): Proširene mogućnosti boravka za pronalaženje mesta za obuku

Ukratko: starosna granica za potencijalne kandidate je podignuta sa 25 na 35 godina, a zahtevi za poznavanje nemačkog jezika su spušteni na nivo B1 (CEFR). Prethodno maksimalno trajanje boravka od šest meseci biće produženo na devet meseci. Osim toga, osobe sa ovom boravišnom dozvolom moći će da rade sa skraćenim radnim vremenom do 20 sati nedeljno, kao i probni rad do dve nedelje.

Međutim, prilikom podnošenja zahteva, i dalje se mora obezbediti dokaz da je osoba obezbeđena za život za vreme njenog boravka (npr. putem namenskog računa).

Nazad