Blog

Generalistic nursing approach in Germany

Raste broj osoba koje se doškolovavaju za medicinske sestare u Nemačkoj

U Nemačkoj je povećan broj osoba koje se doškolovavaju za medicinske sestre. Kako je danas u Visbadenu 26. jula saopštio centralni savezni zavod za statistiku, prošle godine je oko 56.300 ljudi u Nemačkoj odlučilo da se doškoluje za medicinske sestre. To je pet odsto više nego prethodne godine. Ukupno je oko 102.00 ljudi bilo na obuci širom zemlje na kraju 2021. godine.

U Nemačkoj se zvanje medicinske sestre/tehničara stiče kroz tri godine obuke i ne završava se diplomom. To je zato što obuka nije akademska, već se odvija u dualnom sistemu, kao što je slučaj sa mnogim drugim profesijama. To znači da se teorijski deo obuke održava u školama za medicinske sestre, a praktični deo obuke u različitim institucijama, uglavnom direktno na radnom mestu: u bolnicama, gerijatrijskoj nezi i ambulantnoj nezi.

Ova trogodišnja obuka medicinskih sestara reformisana je 2020. godine. Od tada postoji jednoobrazna obuka za medicinske sestre, pedijatrijsku negu i gerijatrijsku negu. U trećoj godini obuke, polaznici mogu izabrati da nastave sa opštom obukom ili se fokusiraju na brigu o starima ili deci i steknu diplomu gerijatrijske medicinske sestre ili zdravstvene i pedijatrijske medicinske sestre.

Nazad